วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

 
งานเลี้ยงข้าราชการครู เกษียณก่อนกำหนด   ในปี 2555 สถานที่จัดงานโรงเรียนเมืองเชลียง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555  เวลา 18.00 น. มีดนตรี /โต๊ะจีนกุหลาบ    จองโต๊ะที่่ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ด่วนหรือที่................
ผู้อำนวยการ อินทร์ถา อุดมวัฒนกูล โรงเรียนบ้านผาเวียง 085-7291339
ผู้อำนวยการ ยศรพี เนตรดี โรงเรียนบ้านสันหีบ  084-3828174
ผู้อำนวยการ รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 089-8563539
ผู้อำนวยการ จรูญ เขตบรรพต โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 089-2701543
ผู้อำนวยการ นายสมศักดิ์ คำแสน โรงเรียนบ้านแม่เทิน  087-1830847
ผู้อำนวยการ เสรี สำอาง โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 087-2053547
ผู้อำนวยการ ยงยุทธ์ โกศัย โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 089-8599823


ที่มาข้อมูล
แจ้งข้าราชการครูเกษียณก่อนกำหนดในปี 2555 เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 1 สพป.สุโขทัย เขต 2  ในวันที่ 12 กันยายน 2555  รายละเอียด
แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 13:57 น.)

รายชื่อข้าราชการครู เกษียณก่อนกำหนด   ในปี 2555
ให้เข้าประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จ-บำนาญที่ ห้องประชุม สพป.สท.2 (ห้องประชุมเล็ก -1)
ในวันที่ 12 กันยายน  2555 เวลา  08.30-12.00   น.ของอำเภอศรีสัชนาลัย (ภาคเช้า)
และเวลา 13.00-16.30 น. ของ อ.ศรีนคร , อ.สวรรคโลก, อ.ทุ่งเสลี่ยม, อ.ศรีสำโรง (ภาคบ่าย)
ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด
นายเฉลย  นิลจง
โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
๑๘ นายสมสฤษดิ์  เจติยานนท์
โรงเรียนบ้านใหม่
นางประเพ็ญศรี  บุญเรือน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๙
นางเรณู  แสนสุรีย์รังสิกุล
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ  
นายสุธี  วงศ์วิเศษ โรงเรียนหมอนสูง ๒๐ นางอัญชลี  วงศ์วิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ         
นายเริงฤทธิ์  แบ่งทิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน ๒๑ นางสาวปัทมา  ไกรเกรียงศรี โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 
นายมนตรี  รัตนสุรังค์ โรงเรียนวัดศรีสังวร
๒๒
นายบุญรอด  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 
นางวราภรณ์  สุขดิษฐ์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ๒๓ นางพรรณี  วงศ์วิเศษ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   
นางสมพิศ  เพ็ชรมี โรงเรียนวัดศรีสังวร    ๒๔ นายเสกสรรค์  คุณเฉย โรงเรียนบ้านวังลึก
นางปรีญา  เกื้อกูล โรงเรียนบ้านแม่ราก ๒๕ นายวันชาติ  กลนาวา โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม
นายสอ  ดอกแก้ว โรงเรียนบ้านแม่เทิน ๒๖ นายสัมภาษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
๑๐ นายณรงค์  สุวรรณนาคะ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง ๒๗ นางอำไพ  มงคลศิริกุล โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๑๑ นายจิระเดช  กันต์สุข โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   ๒๘ นายธนวัฒน์  สลีวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา   
๑๒ นางสาวทองพิน  คุ้งวารี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง ๒๙ นางพัชรวดี  ชุนนะวรรณ์ โรงเรียนบ้านตาลพร้า
๑๓ นางสถาน  กันทะชมภู โรงเรียนบ้านกลางดง        ๓๐ นายสุเกียรติ  เครืออุ่นเรือน โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 
๑๔ นายสมาน  เสนากูล โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ๓๑ นายเศียร  น้อมเศียร โรงเรียนบ้านปากคะยาง
๑๕ นางเรณู  ถิรพงศ์พันธ์    โรงเรียนหมอนสูง ๓๒ นางชโลทร  เข็มทอง โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ   
๑๖ นางจุรี  โดยด่วน โรงเรียนบ้านพระปรางค์ ๓๓ นางนงค์เยาว์  นาคมูล โรงเรียนบ้านห้วยสัก
๑๗ นางประทานพร  สุขอร่าม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ๓๔ นางสุรภี  เลี้ยงไกรลาศ โรงเรียนบ้านห้วยสัก
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ (กรณีเกษียณก่อนกำหนด )


1 แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทน
ข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ( แบบ 5300)  (รับแจกจากเจ้าหน้าที่ และกรอกข้อมูลด้วย)
2 แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ(แบบ สรจ.3) (รับแจกจากเจ้าหน้าที่และกรอกข้อมูลด้วย)
3 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญปกติ
กรณีเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี (แบบ สรจ.1)(รับแจกจากเจ้าหน้าที่ และต้องกรอกข้อมูลด้วย)
4 สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ  (สำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินทุกฉบับ)
5 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ยกเว้นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจำ(สำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงิน)
เฉพาะหน้าที่มีชื่อธนาคาร ชื่อผู้มีสิทธิ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ

6 คำสั้งเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  เมษายน  2555  ครั้งสุดท้าย


(สำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินทุกฉบับ)7 สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ (เจ้าหน้าที่จะถ่ายเอกสารให้ภายหลัง)

       กรณีเป็นสมาชิก กบข.เอกสารอย่างละ  4  ชุด                 


ถ้าไม่เป็นสมาชิก กบข.เอกสารอย่างละ 2 ชุด

ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางศิริวรรณ  กรุณามิตร  08-1680-5510

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร ฟังเพลง

ผู้ติดตาม

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial