วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555         ทีที่มา การประชุมอบรมพัฒนาครูผู้สอนสังคมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  3606.pdf
      
ที่  ศธ  04159/ 4020                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
                                                          126/1  ต. ในเมือง  อ. สวรรคโลก  จ. สุโขทัย  64110
                                                           28   สิงหาคม  2555
เรื่อง     การพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่  5   ปีงบประมาณ 2555
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน  
                  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ได้กำหนดการประชุมเพื่อพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 5  ปีงบประมาณ 2555 ในวันอังคารที่ 18
กันยายน  2555 เวลา  08.30 น.  ณ   ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 2  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 2  จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมพัฒนา ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับระเบียบวาระการประชุม  และหัวข้อการประชุมให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ในระบบ e - office    วันที่  13  กันยายน  2555  เพื่อนำเข้า
ที่ประชุมดังกล่าวต่อไป
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

                                                         ขอแสดงความนับถือ

                                                       (นายมานพ  ษมาวิมล)
                                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-5564-1702
โทรสาร  0-5564-1297   


กำหนดการพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต   2
                                            วันที่  18  กันยายน  2555
ณ ห้องประชุม  2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  อ. สวรรคโลก  จ. สุโขทัย
………………………….
เวลา  07.00  -  08.30  .       -   ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนารายงานตัว
เวลา  08.30  -  10.00  .        -  ชี้แจงนโยบาย บรรยายพิเศษ (นายมานพ  ษมาวิมล ผอ. สพป.สท.2)
เวลา  10.00  -  10.15  น.         -  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
เวลา  10.15  -  11.15  น.          -  การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
                                             (นายเปรม  คำวัฒนา   รองผอ.สพป.สท.2  และคณะ)
เวลา  11.15  -  12.00  น.         -  การบริหารการเงินและงบประมาณ
                                             (นายยศพัทธ์  สิริสราญลักษณ์ รองผอ.สพป.สท2  และคณะ
เวลา  12.00  -  13.00  น.        -  พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  13.00  -  14.00  น.        -  การบริหารงานกลุ่มนิเทศติดตามฯและกลุ่มเอกชน
                                             (นายวรพจน์  สุพรรณ  รองผอ.สพป.สท.2 และคณะ
เวลา  14.00  -  15.00  น.        -  การบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน
                                             (นายวิรัช  พัฒนพิ เชียร  รองผอ.สพป.สท2  และคณะ)
เวลา  15.00  -  15.15  น.         -  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา  15.15  -  15.45  น.         -  การบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                                             (นายสัมพันธ์  จิตรธร  รองผอ.สพป.สท.2 และคณะ)
เวลา  15.45  -  16.30  น.         -  การบริหารงานกลุ่มอำนวยการ
                                             (นายยศพัทธ์  สิริสราญลักษณ์ รองผอ. สพป.สท.2  และคณะ)
                                   
     ที่มา การพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2555 4020.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร ฟังเพลง

ผู้ติดตาม

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial