วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

ของขวัญวันปีใหม่ไทย(สงกรานต์)

นับเป็นของขวัญชิ้นงามแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทุกสังกัด กคศ.ได้อนุมัติเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.3/ว5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 
กำหนดการเข้ารับการพัฒนา 
สมัครเข้ารับการพัฒนา ยื่นแบบ พ1 ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 1-20 เมษาย น 2556
หลักฐานประกอบ(แนบเอกสาร)
1 วุฒิบัตรผ่านการสอบประมวลความรู้ (หลักสูตร e-Training)
2 หนังสือแจ้งไม่อนุมัติจากเขตพื้นที่ (มติ อกคศ.หรือหนังสือรับรองว่าตกจาก ผอ.เขตพื้นที่)
3 กพ.7
การดำเนินการพัฒนา พัฒนาตามหลักสูตร จำนวน 5 วัน
ดำเนินการภายในช่วงเวลาวันที่ 21 เมษายน 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556
การพัฒนาและการประเมิน
1 พัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด(อบรม 5วัน) 200 คะแนน
2 การปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ สถานศึกษา  (1 ภาคเรียน) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและคณะ 100 คะแนน
3 รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (15-20 หน้า ภาคผวก 5-10 หน้า 1 เล่ม ไม่เกิน 30 หน้า)100 คะแนน
4 ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ในช่วง1 ภาคเรียน (วิจัยชั้นเรียน คู่มือจัดการเรียนการสอน) 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 ผลการพัฒนาและผลการประเมินได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ70 (350 คะแนน)
2 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การจัดทำเอกสาร ส่งเขตพื้นที่ ในช่วงเวลาวันที่ 5-31 ตุลาคม 2556 ผู้ที่จะเกษียณอายุในช่วงเวลาวันที่1-30 กันยายน 2556
1 รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่                1 รายการ 4 ชุด
2 ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่   1รายการ 4 ชุด
ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จและได้รับแต่งตั้งเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ขอพลังจงมีแก่ท่าน
คู่มือการพัฒนา   คลิกเบาๆนะครับ
ขอบคุณ  http://warawuit.wordpress.com/page/3/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร ฟังเพลง

ผู้ติดตาม

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial