วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรรมการสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย


ประกาศสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย
ที่   3 /2557
เรื่อง    กรรมการสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย
……………………………………

                       ตามประกาศสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย ที่ 2/2557  ลงวันที่  20   มกราคม  2557    เรื่อง รับสมัครกรรมการบริหารสมาคมครุ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย  ตามข้อบังคับของสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย บัดนี้ได้ครบกำหนดการรับสมัคร ตามประกาศแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัคร จำนวน  36  คน มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่เกินตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมครูฯ ดังนั้นสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย จึงประกาศรับรองบุคคลดังกล่าวกรรมการบริหารสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้ คือ 
1.       นายจรูญ  เขตบรรพต                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
2.       นายจำเริญ  สุวรรณประสิทธิ์      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนระเบียง
3.       นายประเสริฐ  แก้วเกตุ               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สำ
4.       นายนิคม   แก้วสา                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสาน
5.       นายอุเทน  นะมิตร                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
6.       นายยงยุทธิ์  โกศัย                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว
7.       นายยศรพี   เนตรดี                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ
8.       นายอินทร์ถา  อุดมวัฒนกูล         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง
9.       นายสมศักดิ์   คำแสน                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทิน
10.   นายสมเกียรติ  สุวรรณประสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป้
11.   นายสมยศ  ทองรัตน์                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะท้อ
12.   นายอ๊อด   สมพะมิตร                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสินฯ
13.   นางเมตตา  แสวงลาภ                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุเม่น
14.   นายอเนก   อุ่นใจ                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคะยาง
15.   นายคะนอง  ประโยชน์                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ง
16.   นายมานพ  หาญณรงค์                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง
17.   นายมานัส  เจื้อยแจ้ว                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา
18.   นายสมบูรณ์   กำทรัพย์                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจิตร
19.   นายเมธี   จุมพลศรี                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยะวิทยา
20.   นายรุ่งฤทธิ์  อิ่มเทศ                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย
21.   นายเสรี    สำอางค์                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดพระปรางค์
22.   นายอนุชิต  กมล                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
23.   นายวัฒนา   แสนคำ                   ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาไก่ฟุบ
24.   นายสมโภชน์   วรรณโชติ         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชัย
25.   นายโกมล   ขีดขั้น                      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย
26.   นายสุนทร  จันทร์โทน              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะน้อย
27.   นายวินัย   จันทร์หอม                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง
28.   นายนอม  แสงเงิน                      ครู/โรงเรียนบ้านดงยาง
29.   นายไพบูลย์   เขตบรรพต            ครู/โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
30.   นายนิกูล  อินทรประพันธ์          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
31.   นางธนวรรณ   มะโนรา              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง
32.   นายสมาน  ทองแจ้น                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตึก
33.   นายประกอบ  พงษ์พันธ์              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูนก
34.   นายผดุง  บุญยศิวาพงศ์               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
35.   นายวิลาศ  อินดี                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคู่
36.   นายธวัธชัย  อินต๊ะเสาร์               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงย่าปา

                                 จึงประกาศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                         ประกาศ  ณ วันที่   20   มกราคม  พ.ศ.  2557

                                                                                      
                                                                                                     (นายอินทร์ถา   อุดมวัฒนกูล)
                                                                       .นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร ฟังเพลง

ผู้ติดตาม

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial