วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

สู่อาเซียน

ของขวัญวันปีใหม่ไทย(สงกรานต์)

นับเป็นของขวัญชิ้นงามแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทุกสังกัด กคศ.ได้อนุมัติเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.3/ว5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 
กำหนดการเข้ารับการพัฒนา 
สมัครเข้ารับการพัฒนา ยื่นแบบ พ1 ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 1-20 เมษาย น 2556
หลักฐานประกอบ(แนบเอกสาร)
1 วุฒิบัตรผ่านการสอบประมวลความรู้ (หลักสูตร e-Training)
2 หนังสือแจ้งไม่อนุมัติจากเขตพื้นที่ (มติ อกคศ.หรือหนังสือรับรองว่าตกจาก ผอ.เขตพื้นที่)
3 กพ.7
การดำเนินการพัฒนา พัฒนาตามหลักสูตร จำนวน 5 วัน
ดำเนินการภายในช่วงเวลาวันที่ 21 เมษายน 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556
การพัฒนาและการประเมิน
1 พัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด(อบรม 5วัน) 200 คะแนน
2 การปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ สถานศึกษา  (1 ภาคเรียน) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและคณะ 100 คะแนน
3 รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (15-20 หน้า ภาคผวก 5-10 หน้า 1 เล่ม ไม่เกิน 30 หน้า)100 คะแนน
4 ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ในช่วง1 ภาคเรียน (วิจัยชั้นเรียน คู่มือจัดการเรียนการสอน) 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1 ผลการพัฒนาและผลการประเมินได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ70 (350 คะแนน)
2 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การจัดทำเอกสาร ส่งเขตพื้นที่ ในช่วงเวลาวันที่ 5-31 ตุลาคม 2556 ผู้ที่จะเกษียณอายุในช่วงเวลาวันที่1-30 กันยายน 2556
1 รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่                1 รายการ 4 ชุด
2 ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่   1รายการ 4 ชุด
ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จและได้รับแต่งตั้งเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ขอคุณข่าวดี http://warawuit.wordpress.com/page/2/

นิราศเรือสมุทร

Small
สวัสดีครับ เรือลำน้อยกลางมหาสมุทรได้จอดเทียบท่า ก.ค.ศ.เป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางการต่อสู้ฝ่าลมฝนทีโหมกระหน่ำ จนในบางครั้งซวนเซหลงทางจนมองหาฝั่งไม่เจอ จนกระทั่งพบฝั่งฝันที่รอคอย
นิราศเรือสมุทร
เข้าพบผู้ใหญ่ใจดี ท่านส.ส.นายครูมานิตย์ ส.ส.จังหวัดสุรินทร์ หารือแนวทางการช่วยเหลือและนำคณะครูเยียวยาเข้าพบผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่ง คือประธานคณะกรรมาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
1
ชมรมครูเยียวยาแห่งประเทศไทย นำโดยพี่ฟื้นประธานชมรมยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเยียวยาให้กับประธานคณะกรรมาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
2
ประธานคณะกรรมาธิการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือโดยแต่งตั้งส ส.ส.จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ โดยมีประธานชมรมครูเยียวยาแห่งประเทศไทยพี่ฟื้นเป็นกรรมการร่วม
8
ม็อบครูบุกพรรคเพื่อไทย ข่าวเขาว่าอย่างนั้นครับพี่น้อง ความจริงชมรมครูเยียวยาแห่งประเทศไทย จำนวน กว่า 500 คน จากตัวแทนทั้งหมด 26 จังหวัด(รู้สึกมีเพื่อนสมาชิกถามหาหลงลับแล ถ้าโชคดีแวะมาเที่ยวนะครับจะพาไปชมสวนทุเรียน กินปลาเผาเหนือเขื่อนสิริกิติ์)นำโดยพี่ฟื้นนำหนังสือไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีโดยมีท่านเลขาธิการพรรคมารับมอบหนังสือพร้อมท่านส.ส.นายครูมานิตย์
7
ตัวแทนครูเยียวยาจากอุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร และสุโขทัย นำสำเนาสรุปบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเข้ายื่นให้กับท่านรัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอความช่วยเหลือ ในคราวประชุมสัญจรที่จังหวัดอุตรดิตถ์
9
10
23 มกราคม 2556
คณะกรรมาธิการกระทรวงศึกษาธิการ มีการประชุม ณ ตึกรัฐสภา อาคาร 3 ชั้น 6
คณะอนุกรรมาธิการ โดยท่านส.ส.นายครูมานิตย์ได้เสนอรายงานการศึกษา ต่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมาธิการกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการก.ค.ศ. และเลขาธิการ สพฐ.ร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือครูเยียวยาตามแนวทางที่คณะอนุกรรมาธิการ เสนอ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีดำริให้เลขาธิการก.ค.ศ.นำเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.โดยเป็นยัตติด่วน ภายในเดือนมกราคม
28 มกราคม 2556
ที่ประชุมก.ค.ศ.มีมติให้ช่วยเหลือครูเยียวยา ดังที่เป็นข่าว ดังนี้(ไม่ตัดต่อตัดทอนต่่อเติมใดใด)
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการ พัฒนาตามระบบ e-Training แต่ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ได้รับการพิจารณาประเมินอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
๑) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ารับการประเมิน อีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา ให้ยื่นคำขอเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาที่ เสนอขอรับการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี
๒) ให้ส่วนราชการไปดำเนินการการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชา โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการพัฒนา และการพัฒนาต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา หลังจากนั้นให้มีการทดสอบวัดความรู้ และให้ถือว่าการพัฒนาตามหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
๓) เมื่อผ่านการพัฒนาและการทดสอบความรู้แล้ว ให้กลับไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาและสถานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน โดยให้ความรู้จากการพัฒนาไปปฏิบัติงานด้วย
๔) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยให้รายงานกระบวนการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา ผลการนิเทศการศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี
๕) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประเมินทั้งหมด

ขอบคุณข่าวดีจากhttp://warawuit.wordpress.com/page/2/

55 รางวัล ที่สามารถยื่​นขอให้มีและ​เลื่อนวิทย​ฐานเชิงประ​จักษ์

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ จำนวน 55 รางวัล แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สำหรับรางวัลทั้ง 55 รางวัล ที่สามารถยื่นขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานเชิงประจักษ์ มีดังนี้
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
2. รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
3. สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ ที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
5. โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”
6. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทองระดับประเทศ)
7. โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
8. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
9. ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
10. รางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี”
11. ครูภาษาไทยดีเด่น
12. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
13. รางวัลประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน
14. นักศึกษาทุกประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
15. ผู้มีผลงานดีเด่น(มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ)
16. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
17. ครูภูมิปัญญาไทย
18. ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
19. ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น
20. สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาดีเด่น
21. ครูผู้สอนดีเด่น
22. โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
23. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
24. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ
25. ผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
26. บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
27. ห้องสมุดมีชีวิตประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
28. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1
29. ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
30. นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้
31. รางวัลพระราชทาน “เสมาธรรมจักร”
32 .รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1
33. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
34. รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะสถาปัตยกรรม
35. รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ
36. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
37. รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
38. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
39. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ระดับชาติ
40. รางวัลการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ระดับชาติ
41. รางวัลแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
42. รางวัลเขียนแผนธุรกิจ(โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ)
43. รางวัลกรุงไทยยุววานิช
44. รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ
45. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
46. รางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ
47. รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ (ชนะเลิศอันดับ 1 )
48. รางวัล องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทาน
49. โครงการเพชรยอดมงกุฎถ้วยรางวัลพระราชทาน
50.รางวัลยุวกาชาดดีเด่น (ระดับประเทศ)
51. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
52. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
53. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
54. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1
55 รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา (ดีเด่นระดับประเทศ)
(ที่มา:ข่าวจากครูโน้ต)http://warawuit.wordpress.com/page/3/
ขอบคุณครูโน้ตและเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านจะได้มีวิทยฐานะและเงินประจำ ตำแหน่งกันถ้วนหน้า สงสัยนิดหนึ่งว่าเกณฑ์เชิงประจักษ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จะเอาอย่างไรกันแน่ บางรางวัลเป็นของโรงเรียน เช่นรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร แสดงว่าโรงเรียนนั้นทำผลงานเชิงประจักษ์ได้ทั้งโรงเรียนใช่ไหม บางโรงเรียนได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 3ปีซ้อนขอได้ไหม ครับต้องรอระเบียบอึกต่อไป ไม่ห่วงหรอกครับครูรุ่นใหม่มีเวลาทำมากมาย เป็นห่วงแต่ครูที่ถอดใจจะออกก่อนกำหนดเท่านั้น  แม้จะมีข่าวการรูดแท่งเงินเดือนออกมาก็คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรถึงจะมีผลตาม กฎหมาย

ออกเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สาน และโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี
นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ออกเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สาน และโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี อำเภอศรีสัชนาลัย ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้กำลังใจคณะผู้บริหารและครู และรับฟังปัญหาต่างๆทางด้านการศึกษาของโรงเรียนเพื่อหาวิธีการพัฒนาและแก้ไข ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่โรงเรียน ในการออกเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากอำเภอศรีสัชนาลัยให้การต้อนรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร ฟังเพลง

ผู้ติดตาม

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial